Referat af  Generalforsamling

 

tirsdag d. 25. januar 2011 kl. 19.00 i klubhuset

 

  1. Valg af

Dirigent: Svend Åge Bank

Protokol: Mette Hansen

Stemmetællere: Ulla Elsberg & Janne Høj Nielsen

Dirigenten konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen er lovlig varslet.

Dagsorden godkendt af forsamlingen efter gennemgang ved dirigenten.

                                                            

  1. Beretning ved formand Olav Møller:

 

Formanden gjorde status over året, der er gået. Han nævnte bl.a.

Der bestræbes på at imødekomme træners ønske om hundetype.

Der har været omplaceringer og fordeling af hold i årets løb.

Vi har p.t. 237 betalende medlemmer.

Klub-ånd og stemning har været rigtig god i år 2010.

Eliassensvej 116 ville blive sat til salg.

Sammensætning af kontingenter, gældende fra 1. januar 2011.

Ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2010 grundet IPO.

Bladudvalget er stort set nedlagt i øjeblikket.

Mona Godt og Søren Hansen havde 25 års medlemskab af KOCH.

 

Formandsberetning kan læses i sin helhed i vedhæftede bilag. (bilag 1)

 

       3.  Kassereren aflægger revideret regnskab (bilag 2)

 

Der blev stillet spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen. Efter besvarelse af disse, blev regnskabet godkendt.

                                     

  1. Vedtægtsændringer DCH:

 

Der blev orienteret om vedtægtsændringer, som DCH via referat fra Landsmødet den 20. marts 2010 har meddelt lokalforeninger, at de skal foretage i deres lokale vedtægter under § 11 samt § 13. (bilag 3)

 

  1. Indkomne forslag:

 

A) Forslag til tilføjelsen til § 8: (bilag 4)

 

Næstformand Gurli Møller har stillet forslag om at indkaldelser til generalforsamlinger i fremtiden også kan foretages via hjemmesiden.

Der var nogen debat, hvorefter forslaget blev godkendt med 40 stemmer for, 7 stemmer imod & 1 stemme ugyldig.

 

B) Forslag til ændring af kontingentsatser:

 

Forslag stillet af AG-trænere:

 

”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at kontingentets størrelse tager højde for, at alle medlemmer, uanset hvilke hold der trænes på, betaler samme årskontingent, uden ekstra tillæg”

 

Forslaget blev oplæst i sin modtagne ordlyd, hvorefter forslagsstillere argumenterede for deres forslag. Der var en meget livlig debat både for og imod, hvorefter der blev delt stemmesedler ud. Forslaget blev vedtaget ved simpelt flertal  - 27 stemmer for, 18 stemmer imod & 2 stemmer ugyldige.

 

 

C) Forslag til ændring af KOCH`s vedtægter § 4 og § 5

stillet af Ingo Borchert:

§ 4:  

1. linje (første sætning), at det er bestyrelsen, som fastsætter kontingentet, slettes og erstattes af:

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling – indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Mulige kontingentforhøjelser fra landsforeningen og/eller kredsen, er generalforsamlingen uvedkommende og bestyrelsen kan, hvis ønsket, forhøje kontingentet for KOCHs medlemmer direkte med det konkrete beløb.

 

§ 5

Som ny punkt på dagsorden, efter punkt 3 - fremlæggelse af regnskabet, skal der stå:

Punkt 4 - Fastsættelse af kontingent

 

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelser eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Med 25 stemmer for, 21 stemmer imod & 1 stemme ugyldig, blev forslaget nedstemt.

 

  1. Valg af formand:

 

Olav Møller ønskede ikke at modtage genvalg til formandsposten. Der blev stillet spørgsmål fra forsamlingen, om hvorfor han ikke ønsker genvalg. Dertil blev der svaret, at Olav efter vedtagelse af kontingentlighed ikke kan stå i front for en forening, hvor der kun skal gives ekstra ydelser til nogle, men alle skal betale den samme kontingent.

Herefter spurgte dirigenten forsamlingen, om der var kandidater til formandsposten. Dirigenten gav forsamlingen en summepause hvorefter spørgsmålet om kandidater til formandsposten blev stillet igen. Ingen kandidater meldte sig.

Dirigenten måtte som følge heraf suspendere mødet og meddele, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Datoen for den ekstraordinære generalforsamling blev sat til tirsdag den 15. februar 2011 som i henhold til vedtægterne skal afholdes inden 3 uger efter begæring.