Vedtægtsændringer DCH

 

Danmarks civile Hundeførerforening

 

Referat fra ordinært landsmøde 20. marts 2010

Kreds 1: Ændringsforslag til Lokalforeningernes § 13

 

Ændringsforslag er markeret med fed kursiv skrift.

Nuværende tekst

§ 13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe

mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning

eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af

landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens

ejendele og kapital i øvrigt tilfalder .......................................

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile

Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med

minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres

med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori

kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af

indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag.

Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2.

generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af

ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele

eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

Ændringsforslag

Lokalforeningernes vedtægter § 13

§ 13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening,

så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse

af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for

foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til

denne.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital

.......................................

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile

Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med

minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden

inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori

kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af

indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af

forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling

med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog

ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende

hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

 

Begrundelse:

I teksten nævnes 3 muligheder for at forlade DcH:

Udmeldelse

Opløsning

Udelukkelse

I tilfælde af UDELUKKELSE eller UDMELDELSE kan DcH ikke stille krav om at

foreningens ejendele eller kapital skal tilfalde noget bestemt.

Når det drejer sig om OPLØSNING stiller sagen sig anderledes. Her er det vigtigt at der

er taget stilling til hvad midlerne skal bruges til.

 

Kredsformand Kreds 1 Peder Søndergaard begrundede forslaget.

Herefter blev forslaget godkendt.

 

Kreds 4; ændringsforslag til Lokalforeningernes § 11

Forslag til ændring af Lokalforeningsvedtægter § 11.

Nuværende understreget tekst.

§ 11

Samtlige medlemmer ………………..

Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte

kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

Ny tekst.

§ 11

Samtlige medlemmer ………………..

Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online

tilmeldingssystem,

men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte

kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig høre

Hjemme

 

Begrundelse:

Konsekvens af anvendelse af DcH Online tilmeldingssystem til konkurrencer.

Kredsformand Kreds 4 Frede Pedersen begrundede kredsens forslag.

Herefter blev forslaget vedtaget.