Formandens beretning Generalforsamlingen

d. 24. januar 2012

 

Traditionen tro er det formandens opgave at gøre status på det forgangne år. KOCH har haft et ”spændende” år med både forudsete og uforudsete hændelser i 2011.

 

Året har på grund af, at Kolding kommune har ejendommen til salg, ikke været præget af en helt masse store tiltag med nyanskaffelser og andre synlige tiltag, derimod har kræfterne hovedsageligt været koncentreret om at vedholde og udbygge de eksisterende forhold, vi er begunstiget med i KOCH.

 

Her vil jeg lige tilføje, at jeg for nyligt har haft møde med Kolding kommune, bygningsforvaltningen har meddelt mig, at salget af Eliassensvej 116 er indstillet. Det giver nogen ro, men ikke fuldstændig sikker fremtid for klubben.

Og ligeledes har Plantedirektoratet været på inspektion på arealerne i januar måned og har godkendt vores tilskudsansøgning for 2012.

 

I 2011 har der været fortsat fokus på at videreføre de gode tendenser, som findes i klubben. KOCH`s strategi er at fokusere på sportshunde, og det har været arbejdsgrundlaget for udbyggelsen af klubbens aktiviteter.

Det glæder mig at vi i 2011 har kunnet tilbyde alle kursister fra hvalpeholdene, efter endt 12-ugers kursus, at fortsætte enten på fortsætter eller begynder-hold. Hvor begynderholdet træner målrettet på konkurrence på sigt.

Hensigten med dette tiltag har været at bevare medlemmer i klubben, øge muligheden og ønsket om at vi kunne finde nye ”frivillige” hjælpere, der vil tage del i nogle af klubbens mange opgaver. Derudover har det selvfølgelig også været hensigten, at udbygge konkurrence-hundesporten, og ligeledes at forhindre at vi fortsætter de tidligere års ”flaskehals-problem”, hvor vi i flere år oplevede, at alt for få HF-ere fortsatte med at træne op til konkurrencer.

 

Alt dette ligger forholdsvis fint i tråd men, hvad trænerstaben har af holdninger. Største delen af trænerstaben ønsker at bidrage med sin frivillige indsats ved, at være træner for et konkurrencehold. Nogle få andre tager sig af at træne hvalpeholdene – altså potentielle kommende konkurrencehunde, men hvordan kan de HF-ere dog nogensinde nå dertil, hvis ingen ønsker (i alt fald meget få) at tage sig af dem, inden de når til konkurrenceniveauet ?

Vi er nødt til at se på tingene i en større helhed.

Der, hvor vi har ekspertise og vilje til det i klubbens bagland, kan vi sammensætte tilbud til HF-ere.

Ergo kan vi ikke tilbyde træning af ”familiehunde”, hvis vi ikke har trænerekapacitet til det, selv om der stadig er medlemmer, der mener at DCH er for alle – altså tolket således, at man fra KOCH`s side SKAL tilbyde al slags træning.

Det går ikke op i virkeligheden, og derfor vil det være klubben`s kapacitet, der ligger til grund for, hvilke former for træning, vi kan udbyde.

 

Aktuelt har vi ud af de 5 hvalpehold, som har gennemgået et kursus i 2011, glædeligt kunnet sætte både et fortsætterhold samt et begynderhold sammen. Resultatet er at vi stadigvæk har ca. ½-delen af disse HF-ere fra hvalpeholdene som medlemmer i KOCH.

 

Trods diverse situationer, som har haft indflydelse på klubbens medlemstal, er det rart at se, at der ved udgangen af året i alt er blevet tildelt nyt DCH-nr til 85 nye medlemmer i Kolding – og dertil skal lige bemærkes, at vi rent faktisk kun har kunnet modtage nye medlemmer i det omfang, vi har haft træningstilbud til dem, der har været langt flere forespørgsler.

 

AG er startet op på ny, og der kommer et støt stigende antal HF-ere på hold,

IPO-holdet er i en positiv fase, det vokser stille og roligt.

Rally-holdet fik ny træner i løbet af året.

Ungdomsholdet er lige nu inaktivt.

På lydighedssiden har vi i år haft stigning i antal konkurrence-hold, hvilket jeg vælger at tolke, som at Sportshunden er på rette ”spor” i Kolding – hvis vi kan bruge det udtryk her.

I alt blev det til 24 hold i årets løb.

 

Til DM i Odder i år var vi ikke så talstærkt repræsenteret som vi har været i nogle år, men takket være Tim, var Kolding dog repræsenteret i 2011.

 

Sidste år fik vi 2 trænere uddannet, som her først i det nye år for alvor starter egne hold op.

Allerede nu har jeg tilmeldt 3 nye aspiranter til at tage den nye træneruddannelse - familiehundeinstruktør-uddannelsen.

Kredsen har planlagt uddannelsesforløbet således, at de nye aspiranter får muligheden for at gennemføre både familiehundeinstruktør-uddannelsen og overbygningen til DCH-lydighed allerede i år.

Derudover har jeg igen i år tilmeldt 2 trænere til IPO-overbygningsdelen og 1 træner til at tage Nordisk-træneruddannelse.

Så om alt går vel, vil KOCH komme styrket ud af 2012, når vi ser på træningskapaciteten, og med hvad, det kan tilføre klubben af nye medlemmer på sigt.

 

Vi har som bekendt haft en turbulent tid i starten af 2011 med 2 ekstraordinære generalforsamlinger, hvor AG-delen valgte at flytte ud af klubben og tage en del medlemmer med sig, og hvor vores ellers nyvalgte kasserer valgte at stoppe på posten efter ganske kort tid. 

Det er just ikke fordi, der i forvejen var mangel på opgaver at udføre i klubben, men det var uundgåeligt og det har medført en stor portion ekstra opgaver at tage vare på for bl.a. bestyrelsens medlemmer.

Det er nemlig som, når man smider en sten i vandet, så vil der blive ved med at spredes ringe i vandet, indtil de når land – dette billede kan sammenlignes med den situation, KOCH har været gennem i 2011. Når en forlader sin post, er der opgaver, som andre må tage sig af. Når det så sker mange gange, er der mange opgaver, der skal finde nye ”hænder”.

Det er med dyb beklagelse, at jeg må kigge i bakspejlet og konstatere, at der desværre ikke, i takt med den hastighed hjælpere har forladt posterne, er dukket nye frivillige hjælpere op til at overtage, så logisk nok har det bevirket ekstra arbejde for de tilbageværende, der har vist ansvar og i størst mulige omfang har bestræbt sig på at gøre tingene – i alt fald de mest nødvendige.

 

Konkurrenceudvalget : har på bedste vis blandt andet varetaget afholdelse af venskabskonkurrence i maj måned og Klubkonkurrencen i november og alle de dertil medfølgende opgaver før og efter.

 

Trænerudvalget foranledigede afholdelse af et sporlæggerkursus i starten af 2011. Et kursus der gik ud på at klæde hundeførere på til at kunne lægge spor i forbindelse med afvikling af konkurrencer.

Udvalget har afholdt trænermøder i marts og september, og har mellemliggende varetaget opgaver, som ansvarsmæssigt ligger i udvalget.

Trænerudvalget har taget sig af opgaver omkring træneraspiranterne – før, under og efter uddannelsesforløbet.

Der er indstillet nye aspiranter til 2012.

Rigtig mange udefrakommende personer har henvendt sig til træningslederen med ønske om at træne hund i vores klub. En del har vi måtte sige – desværre, vi har ikke plads – til. Det har været ud fra den trænerkapacitet, der har været til rådighed, at holdene er blevet sammensat.

 

For at kunne holde styr på medlemmer og hold har trænerudvalget i forbindelse med trænermødet i september udleveret trænermappe til hver træner - hvori der findes de nyeste blanketter, som skal bruges i det daglige arbejde m.h.t. indmeldelse, oprykning, holdfordeling o.s.v. således at der til registreringsarbejdet trænere, trænerudvalget og kassereren imellem benyttes de samme informationer.

 

 

Bladudvalget har givet Hundeglam en flot make-over i 2011, med nye tiltag både hvad angår lay-out og indhold. Udvalget har foranlediget et udvidet samarbejdet til dyrlæger i Kolding, så nu får I som hundeførere hele 2 emner belyst pr. blad. Der har gennem året været flere forskellige og spændende artikler – dejligt at I bruger bladet til at kommunikere med jeres klub-kammerater.

Det er blevet et meget mere spændende blad at få i hånden i forhold til de sidste mange år.

Største udfordring ligger i at redaktøren er bosiddende på Sjælland, det kræver overholdelse af deadlines, ansvarlig kommunikation med nødvendige data, koordinering med trykning på klubbens egen printer, blot for at nævne de vigtigste.

Hjemmesiden har desværre i starten af året været udsat for hackning – op til flere gange, men det har nuværende webmaster & co. heldigvis fået genskabt fint efterfølgende.

 

Husudvalget har virkelig været hårdtarbejdende i 2011 – Erling og undertegnede har hele sæsonen igennem kørt talrige timer rundt på græsklipperen, for at holde træningsarealerne i bedst mulige stand. Lidt af en udfordring at nå det mellem regnbygerne. Det har været udvalgets mest omfattende opgave, og når vi ved at en klipning tager 7-8 timer, så prøv at regn på arbejdstiden til denne opgave………

 

Udvalget har desuden fortaget fornødne opgaver året igennem med redskaber, træningsudstyr, hus, have og diverse materiel. Taget i betragtning at vore arealer er til salg hos kommunen sammenholdt med den mann-power kapacitet, vi har at gøre med, har udvalget måttet prioriteret opgaverne undervejs.

 

A-udvalget har haft stort set samme aktivitetsniveau som de foregående år. 1 ordinær generalforsamling + 2 ekstraordinære, 2 trænermøder, trænerudvalgsfest, klubfest, venskabskonkurrence samt klubkonkurrence,

Lidt kursusafholdelse, evalueringsmøde for U-lejren ud over de sædvanlige åbningsdage  - som i alt blev til 63 gange i 2011.

Det så lovende ud først på året m.h.t. hjælpere i udvalget, men der gik kun kort tid, så begyndte hjælperne at stoppe en efter en. Der har med andre ord været ”Tordenskjolds soldater”, der har sørget for at kantinen holdt åbent – nu er denne ”hær” så nedlagt, og andre må træde til i fremtiden.

 

Generelt skal der lyde en stor tak, til alle dem, der var med til at få løst opgaverne i klubben i årets løb. Helt ærligt er jeg, når jeg siger, at der til nogle personer, der skal have en større tak for indsatsen end andre - og I ved godt selv hvem, I er.

 

 

Set i lyset af at foreningslivets frivillige indsatse generelt er faldet drastisk gennem den seneste årrække, må vi nu konkludere, at KOCH også er ramt hårdt.

For dem af jer, der har læst både lederen i DCH-bladet for december 11 og formandens brev i sidste nr. af HUNDEGLAM, som udkom i december, vil det blot være en gentagelse at nævne – at DET FRIVILLIGE ARBEJDE LEVER AF LYST OG DØR AF PLIGT.

Vi er tilsyneladende ikke alene om at have dette problem – det er dog en ringe trøst, for det medfører ingen løsninger.

 

De seneste år har også i KOCH været præget af mange snakke om mangel på hjælpende hænder – der burde være nogen, der gjorde dit og dat… hvorfor er der ikke sket noget med ……det og det……..? hvorfor holder vi ikke flere konkurrencer ?  Hvornår bliver græsset klippet?  Hvorfor er der ingen til at passe kantinen? - og så videre.

Ting gør som bekendt ikke sig selv, der er nogen, som skal gøre tingene – og her, må jeg desværre melde ud til jer: - Det er ikke godt nok, som det er nu.

Trods gentagne opfordringer – mundtligt som skriftligt, en lukkevarsling af kantinen for blot et år siden, opslag om kandidater til poster i forbindelse med denne generalforsamling både på hjemmesiden, i bladet og i klubben, er der kun kommet 1 forespørgsel fra klubbens medlemmer om at få indsigt i, hvilke opgaver den eller den post indebærer.

Hvordan forestiller I jer egentligt - at den klub, som I selv er en del af kan fortsætte, hvis ikke I selv bidrager, men kun ønsker at betale for at være medlem. Så kan det være, at det ikke er det rigtigt sted, vi opholder os i dag – måske skal der findes en boldbane, hvor kommunen sørger for at græsset er klippet?

 

Prøv lige at overvej, hvilke behov, der er nødvendige at have dækket i klubben fremadrettet? - og hvad ville blot være bekvemmeligt?

 

Tag nu det, der er nævnt her, med i jeres overvejelser, når I her bagefter skal være med til at finde nye personer til ledige poster i KOCH.

 

Afslutningsvis vil jeg lige fremhæve lidt fra mit seneste formandsbrev i Hundeglam:

 - Har I hver især gjort, det jeg opfordrede jer til ?

 - At FORDYBE JER LIDT i jeres egen fritidsinteresse – hundetræningen?

 - At tænke over, hvad I egentlig ønsker – og hvad I forventer?

 - Overvejet hvad I - hver især - vil byde ind med til fællesskabet

 - Svaret på spørgsmålet om der er overensstemmelser mellem, hvad jeg selv giver og hvad jeg modtager?

 

Lad nu ikke ” den bedste hundefører stå på sidelinjen” men kom ud af busken og deltag i opgaverne - det er nødvendigt for at den klub, du er medlem af, fortsat kan eksistere