Formandens beretning Generalforsamlingen 25. januar 2011

 

Endnu et år er så gået og traditionen tro er det formandens opgave at kigge et år tilbage og gøre status. Der er som ordsproget siger” løbet meget vand i åen” i 2010. Der har i en kortere periode ligefrem været en vis form for ”oversvømmelse” i vores - altså KOCH`s -  å i det forgangne år.

 

2010 har ikke været præget af en helt masse store tiltag med nyanskaffelser og andre synlige tiltag, derimod har kræfterne hovedsageligt været koncentreret om at vedholde og udbygge de eksisterende gode forhold, vi er begunstiget med i KOCH.

 

Selvfølgelig har klubben investeret i nye redskaber, hvor det har været nødvendigt og de gamle ikke kunne renoveres. For efterhånden er vi derhenne, hvor klubben er i besiddelse af rigtig mange gode redskaber til hundetræning. Og hjælpes vi ad med at passe på disse redskaber vil vi alle opnå at få glæde af dem i mange år endnu.

2010 har været et år, hvor der har været fokuseret på at videreudbygge de gode tendenser som findes i KOCH.

Det er ingen hemmelighed, at mange foreninger i her i landet er blevet ramt af ”mangel på frivillighed” og KOCH er heller ikke gået ram forbi gennem de senere år. Det betyder, at der er andre ting at tage med i betragtning, end at foreningen har nogle trænere og nogle hundeførere, og så fordele det efter tilfældighedsprincippet.

Noget, som KOCH forsøger at tilstræbe, er at give den enkelte, der lægger en frivillig indsats lige præcis den ”løn”, som personen ønsker at få for sin indsats – glæde, tilfredshed, udfordring. Vi kan ikke tilbyde en stor pose penge for indsatsen, men vi kan tilstræbe, at det giver den enkelte frivillige mening at gøre indsatsen. Derfor er der lagt en del arbejde i at kortlægge, hvilke trænere, der ønsker at træne med hvilken type hunde og på hvilke niveauer, således at den enkeltes ønske er blevet imødekommet, så vidt det har været muligt. Derfor har der været nogen omplacering på holdene og fordelingen i årets løb.

Resultatet er, at det for første gang i lang tid er kommet rigtig godt styr på holdene.

 

Med udgangen af 2010 har KOCH`s medlemstal nået et niveau, som vi skal langt tilbage i tiden for at finde. Hele 237 betalende medlemmer nåede vi op på i 2010.

43 medlemmer går på agilityhold, 10 medlemmer på IPO, og 171 var tilmeldt lydighedsafdelingen.

 

I løbet af året blev det til – ja, hold nu fast – hele 31 hold i alt, hvoraf der blev kørt 11 kursushold i løbet af året.

 

Det er fortjeneste af, at vi har tænkt og investeret langsigtet og undgået ”flaskehalse”-tendenser. Klubben har i dag en bred vifte af tilbud til hundeførere – vi lydighed, vi har Ag, IPO og som næstsidste skud på stammen - Rally-O, som startede i efteråret. Allersidste tiltag er et genstartet Ungdomshold.

 

Meget at årsagen til stigningen i antal medlemmer kan forklares med, at vi efterhånden har fået oparbejdet stor trænerkapacitet, ved at investere i uddannelse af flere trænere.

Vi uddannede 4 trænere i 2009, yderligere 4 trænere i 2010, og her ved årsskiftet tilmeldte jeg yderligere 2 nye træneraspiranter til lydighedsuddannelsen og 2 til agilityuddannelsen samt 3 til at tage overbygningsuddannelsen til IPO.

Kan der spores en interesse, entusiasme og glæde ved hundesport bland medlemmer i KOCH – ja, så afgjort.

 

Generelt har 2010 været et år, hvor klub-ånden og stemningen har været rigtig god, og her skal vi nok også finde forklaringen til at udefrakommende har meget svært ved at spore, at foreningen har en ”sort sky” hængende over sig, som følge af at Kolding Kommune i foråret meldte ud – at vores tilholdssted -  Eliassensvej 116 ville blive sat til salg.

Dette er selvfølgelig en medvirkende årsag til at visse projekter er sat på ”stand by” indtil vi ved nærmere, hvilken indflydelse det kommer til at få for hundeklubben i fremtiden. Det indbefatter både økonomiske og praktiske projekter, der er berørt af denne usikkerhed.

Et er dog sikkert, vi kan ikke komme længere ned i foreningens udgiftsniveau, end vi er i dag, uden at det kommer til at påvirke de træningsforhold og det serviceniveau, vi har nu.

 

Her er det naturligt, at jeg lige kommer lidt ind omkring sammensætning af de kontingenter, som er gældende fra 1. januar 2010. Informationen og begrundelserne nåede aldrig ud til jer via Hundeglam. Formandsbrevet, som det stod i, var skrevet og indsendt til bladudvalget, men det medlemsblad, som skulle udkomme i oktober, blev aldrig produceret. Derfor tager jeg den igen.

 

På DCH`s landsmøde 2010 i marts blev der fastsat en kontingentforhøjelse med 100 kr. pr. medlem fra 2011. Det betyder, at af den kontingent, vi betaler til KOCH skal vi levere de 400 kr. direkte videre. Derudover har vi i vores egen klub investeret ressourcer, for at vedholde acceptable træningstilbud til jer – blandt andet i form af klippede træningsarealer, nyanskaffelser, m.m.

Vi sender for eksempel af og til trænere på kursus, så de kan komme tilbage og lære nye ting videre til jer. Disse ting er som bekendt ikke gratis, derfor er kontingenten blevet reguleret til et niveau, hvor klubbens økonomi fortsat kan danne grundlag for, at hundesporten kan dyrkes og udvikles i tilsvarende omfang som rundt omkring os.

Der er fra 2011 kommet et gebyr på for træning på yderligere hold, af den simple årsag, at uanset hvor mange hold, man træner på, så optager man en plads – og det medfører at holdene hurtigere er fyldt op og at der ikke er plads til nye hundeførere – de står gerne på venteliste.

Set forretningsmæssigt er det en ”tabt” indtægt.

 

Som de fleste bekendt med, måtte vi ud i en ekstraordinær generalforsamling i efteråret. Anledningen hertil var, at der på IPO-holdet var trænere, som nægtede at træne alle hundeførere på holdet. Da dette strider mod DCH`s formål og KOCH`s vedtægter, måtte - i første omgang - trænerudvalget tage sig af sagen. Da de implicerede trænere fortsat nægtede at træne alle, måtte trænerudvalget, som har begrænset bemyndigelse, involvere bestyrelsen i sagen. Bestyrelsen traf den beslutning at afsætte disse personer som trænere i KOCH. Da en af trænerne i sagen ydermere varetog en bestyrelsespost, måtte et flertal af bestyrelsen give vedkommende et mistillidserklæring. Endvidere valgte daværende kasserer at trække sig fra posten i utide.

Det medførte at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Vi fik en ny kasserer og et nyt bestyrelsesmedlem, som nu begge er ved at være ret godt inde i tingene.

Uroen har medført at et antal medlemmer selv valgte at forlade KOCH.

Efterfølgende konsekvenser af den ekstraordinære generalforsamling er forsøgt varetaget bedst muligt af nogle af klubbens ildsjæle – og tingene er ved at være på plads igen.

 

Trods al den uventet aktivitet har KOCH formået at bevare traditionerne og ligeledes holde fokus på hundearbejdet. Igen i år var Kolding repræsenteret ved DCH`s DM i alle 3 grene – AG, Lydighed og IPO. I alt 8 personer havde kvalificeret sig til deltagelse på grund af flot hundearbejde.

 

KOCH har også i 2010 dannet rammen om en pæn portion konkurrencer.

IPO afholdt prøve i juli og AG gennemførte 2 store stævner med rekord antal deltagere i sensommeren.

 

Endelig har

Konkurrenceudvalget varetaget afholdelse af lydighedskonkurrencerne –

Kredskonkurrence i april med 46 deltagne hunde,

Venskabskonkurrence i maj måned

og endelig Klubkonkurrence i november.

 

Trænerudvalget.

Opgaverne, som trænerudvalget har taget sig af i årets løb har haft karakter af at være stabiliserende og udbyggende i forhold til trænere, hold og hundeførerfordeling.

I eftersommeren blev dette afbrudt af IPO-trænere uroligheden. En situation, som trænerudvalget tog dybt seriøst. Der var i denne tid mange møder, mails og telefonsamtaler. Det endte op i at trænerudvalget inddrog bestyrelsen i sagen, og der blev efterfølgende afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Trænerudvalget blev ved sidste trænermøde udvidet med yderligere 1 person – Janne H. Nielsen

Med planlægningperioden i slutningen af året, er det netop her i januar blevet afholdt et Sporlæggerkursus i klubben. Målet med kurset er at klæde sporlæggere på, således at de efterfølgende kan være sporlæggere ved konkurrencer. Der arbejdes allerede nu på en opfølgningsdel til dette kursus.

 

Bladudvalget – er stort set nedlagt i øjeblikket, som følge af forandringerne i efteråret. Eneste udvalgsmedlem bor på Sjælland, så der er hårdt brug for nye folk til udvalget.

Dog har Lonnie og Gurli taget ansvar for, at vi kunne få Hundeglam i efteråret.

Det har ellers fungeret med 4 årlige udgaver af Hundeglam. Ind i mellem har det alligevel været nødvendig at supplere med aktuelle og vigtige informationer på hjemmesiden og som opslag både udenfor og indenfor i klubben.

I løbet af efteråret fik vi en ny webmaster . Det er Henrik Bank, som så glimrende har overtaget styringen af hjemmesiden.

 

A-udvalget

Aktiviteterne har ligget på stort set samme niveau som de foregående år.

2 trænermøder, 1 ordinær generalforsamling + 1 ekstraordinær.1 venskabskonkurrence, 1 klubkonkurrence, en enkelt træner/grunduddannelses modul,

Udvalget har været med inde over begge Ag-stævner

Sørget for fuld forplejning til 35 personer i 4 dage ved Ag-sommerkurset.

Træner-udvalgsfest i januar,

Klubkonkurrence og efterfølgende klubfest i november

Derudover har vi lukket lågen til kantinen op – og holdt åbent 66 gange i løbet af 2010.

Noget af en indsats, når der i praksis kun har været 4 aktive personer i udvalget i år. Derfor har vi også været nødt til at benytte os af alternativ hjælp – og tusind tak til alle, det har givet et nap med, når det kneb.

Det viste sig hen over året, at det var yderst vanskelig at få flere med til at klare kantine-opgaverne, hvilket bevirkede, at beslutningen om, at vi kunne blive nødt til at lukke kantinen, blev truffet og meldt ud.

Der blev sat en mulig redningsplan op – som gik på, at der skulle være mindst 10 personer til at klare

A-udvalgets opgaver for fremtiden – ellers ville sidste åbningsdag være i aften her i forbindelse med generalforsamlingen..

Det var åbenbart det, der skulle til, for der dukkede nye frivillige ”hænder” op. Så det er med stor glæde, at det her kan annonceres, at faren er drevet over. Kantinen lukker ikke, men fortsætter med fornyet styrke. Alle nye er klar til opgaven og har allerede været gennem introduktion til ”jobbet”

 

Husudvalget har p.g.a. omstændighederne omkring det varslede salg af vores klubhus og arealer begrænset deres indsats til kun at varetage de mest nødvendige opgaver og lade større projekter vente til vi har en afklaring på vores fremtidige klubadresse.

 

 

Selv om året på nogle områder har været præget af modvind og diverse forhindringer, må jeg alligevel konstatere at KOCH trods alt er kommet styrket igennem året.

En hundeklub i vækst, med masser af engagerede hundefolk, der går op i deres sport og holder sammen og hjælpes ad, når der er udsigt til ”stormvejr”.

Det er netop denne ægte klub-ånd, der er så værdifuld og værd at værne om.

 

Det er præcist den, som personerne, jeg nu vil fremhæve står for.

For lang tid siden – faktisk for 25 år siden var der en træner – det var Vagn N. som fik 2 hundeførere ind på sit hvalpehold.

 

Og ved I hvad disse to hundeførere er stadig medlem af KOCH.

Mona Godt og Søren Hansen, hjertelig tillykke med jeres 25-årige medlemskab af KOCH.