§1 Foreningens navn og tilhørsforhold

 1. Foreningens navn er DcH Kolding.
 2. Foreningens hjemsted er Kolding.
 3. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.
 4. Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.
 5. Foreningen er medlem af DGI.

§2 Formål med foreningen

 1. Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.
 2. Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i stk. 1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

§3 Medlem

 1. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.
 2. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Dan­marks Civile Hundeførerfor­e­ning.
 3. Medlemmer, der overføres fra en anden for­ening i DcH, og som har be­talt kontingent i denne fore­ning for foreningsåret, skal først betale kon­tin­gent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.
 4. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.
 5. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.
 6. Æresmedlemskab kan gives til en person, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for DcH Kolding. Æresmedlemmet er livsvarigt kontingentfrit medlem af DcH Kolding og har et medlems rettigheder i øvrigt. Bestyrelsen godkender udnævnelsen, som foretages ved en generalforsamling.

§4 Kontingent

 1. Kontingent og træningsgebyr fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.
 2. Medlemmer, der ikke har betalt årets kontingent dagen før generalfor­sam­ling kan ikke deltage i ge­ne­ralforsamling, og hvis der ikke betales in­den 31. januar bliver medlemmet slettet af foreningen.
 3. Ingen kan deltage i træning efter 1. februar, før skyldigt kontingent og træ­ningsgebyr for det på­gæl­dende regnskabsår er betalt.
 4. Ingen kan deltage i konkurrencer før årets kontin­gent er betalt.
 5. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlem­mer har intet krav på for­e­ningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.
 6. Medlemmer, der tilmelder sig konkurrencer, beta­ler selv startgebyret for­ud for konkurrencens start.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog §12, og behandler følgende sager:

 1. Valg af a) Dirigent   b) Protokolfører   C) Stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab, jf. §10
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand eller kasserer, jf. §9
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
 7. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
 8. Valg af 1 kritisk bilagskontrollør, jf.  §9
 9. Valg af suppleant for kritisk bilagskontrollør, jf. §9
 10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse, jf. §9
 11. Valg af fanebærer og 1 fanevagt, jf. §9
 12. Eventuelt

Alle vedtagelser (jf. dog §6 og §13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig af­stemning skal finde sted, når 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Der skal på generalforsamlingen føres en spe­ciel protokol. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må ind­sendes til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

§6 Ændringer af vedtægter

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelser eller forandring kræves 2/3 af de fremmød­te stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som informa­tion indsendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører senest 4 uger efter den generalforsam­ling, hvor de er vedtaget.

§7 Adgang til generalforsamling

Alle aktive medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlingen. Stem­me­afgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 §8 Varsling og afholdelse af generalforsamling

 1. Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af januar.Varsling af generalforsamlingen sker med mindst 1 måneds varsel på for­eningens hjemmeside og via opslag i klubben med angivelse af deadline for indsendelse af forslag.
 2. Indkaldelsen, som udsendes hurtigst muligt efter deadline for indsendel­sen af forslag, skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anled­ning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig be­gæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegø­rel­se over de sager, der ønskes behandlet.
 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter at begæ­ring derom er modtaget.

§9 Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

 1. Foreningen ledes af 1 formand, 1 kasserer og mindst 3 bestyrelsesmed­lem­mer.
 2. Formanden, kassereren og den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gan­gen af den ordinære generalforsamling.
 3. Endvidere vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
 4. For at være valgbar som formand og bestyrelsesmedlem skal en kan­di­dat være medlem af foreningen.
 5. Valg af hhv. formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer skal foregå skif­tevis med
  1. En formand og et lige antal bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og
  2. En kasserer og et ulige antal bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 6. Der vælges en kritisk bilagskontrollør for to år hvert år, samt en suppleant for kritisk bilagskontrollør hvert år.
 7. Hvis en kandidat ønsker at opstille til bestyrelsen eller et udvalg uden at væ­re til stede ved generalforsamling kan dette lade sig gøre ved at kan­di­da­ten tilkendegiver sit kandidatur ved skriftligt tilsagn til bestyrelsen.
 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
 9. Sekretæren fører generalforsamlingens og bestyrelsens forhandlingspro­tokol.
 10. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der til repræsentation i hundesagens in­ter­esse bevilges fri rejse + evt. diæter.
 11. Til hvert af de i foreningens nedsatte udvalg væl­ger generalforsamlingen mindst 2 medlemmer samt suppleanter for dis­se, dog undtaget Instruktør- & Træningsudvalget, hvortil der vælges 1 medlem og suppleant, samt webansvarlig hvor der kun er mindst et medlem.
 12. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning.
 13. Bestyrelsen er som minimum repræsenteret med et medlem i hhv. Instruktør- & træ­ningsudvalget og Husudvalget.
 14. Udvalgene konstituerer sig selv med en formand. Bestyrelsen er ansvar­lig for, at der for hvert udvalg findes gældende rutinebeskrivelse/ret­nings­linjer på skrift.

 §10 Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 2. Bestyrelsen fører regnskab med bilag, et medlemskartotek og en proto­kol for bestyrelsesmøder og beslutninger.
 3. Regnskabet skal foreligge i revideret stand inden 8 dage før den ordinæ­re generalforsamling og skal fremlægges til godkendelse på denne. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
 4. Til retsligt og juridisk at repræsentere foreningen i økonomiske disposi­tioner af foreningens formue over 50.000 kr. kræves godkendelse på 2 ef­ter hinanden følgende generalforsamlinger (evt. ekstraordinære).
 5. Til retsligt og juridisk at repræsentere foreningen i økonomiske disposi­tio­ner mellem 5.000 kr. og 50.000 kr. kræves dokumenteret (referat/ pro­tokol) behandling og beslutning i bestyrelsen.
 6. Formand og kasserer kan udbetale og forvalte forudgående vedtaget drifts­økonomi og. større økonomiske dispositioner jf. stk. 4 og 5. For­man­den og kassereren kan til dette arbejde råde over gangbare beta­lings­kort til klubbens driftskonto.
 7. Foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlem­mer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilket alene for­eningen hæfter med dens respektive formue.

§11 Konkurrencer

 1. Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved klubbens egne konkurrencer og opvisning. Medlemmerne skal rette sig efter ledelsens an­­modninger.
 2. Afholdelse: Konkurrencer og opvisninger afholdes med bestyrelsens god­­kendelse. Bestyrelsen, eller de til formålet nedsatte udvalg, er an­svar­lig for bestilling af dommere, indkøb af præmier samt uddeling af disse.
 3. Deltagelse: Tilmeldinger til konkurrencer foretages af hundefører selv på DcH`s online tilmeldingssystem. Deltagelse i konkurrencer følger gæl­den­­de regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og hundeførere ved konkurrence deltager i de klas­ser, hvor de rettelig hører hjemme.

§12 Disciplinærsager

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestem­mel­ser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.

§13 Opløsning af foreningen

 1. Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hun­de­fø­rerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens be­ståen.
 2. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejen­de­le, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne.
 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital lokalom­rå­det efter forudgående indstilling fra opløsende generalfor­sam­ling.
 4. Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening af landsforenin­gen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sik­ring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne skal kredsfor­manden inviteres med taleret til den 1. generalforsamling. Referat af den­ne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 da­ge. Vedtager første generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et for­retningsudvalg, hvor kredsformanden har plads, til varetagelse af dag­lige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalfor­sam­ling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kreds­for­manden selvskreven deltager med taleret i denne 2. generalfor­sam­ling. Som deltager med taleret i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens ordensudvalgs-medlem, selvskreven.
 5. I tilfælde af opløsning udarbejder det nedsatte forretningsudvalg en indstilling om forvaltning af foreningens ejendele og kapital. Indstillingen bør omfatte en henlæggelsesperiode med henblik på mulig genetablering af foreningen, og desuden tilgodese lokalom­rå­dets interesser for dyrevelfærd. Indstillingen skal godkendes af opløsende generalfor­sam­ling.
 6. I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundefører­for­ening eller DcH’s logo(er).

§14 Træning

Bestyrelsen antager instruktører, trænere og figuranter. I træningen kan kun deltage medlemmer med hund eller medlemmets hund ført af et medlem. Syge hunde må ikke medtages til træning.

Vedtægterne er revideret 23. januar 2019