§1 Foreningens navn
1. Foreningens navn er DcH Kolding.
2. Foreningens hjemsted er Kolding.
3. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.

§2 Formål med foreningen

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundes evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke hundesport på både konkurrenceplan og for generel aktivering af hund. Desuden med udgangspunkt i hundearbejde at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Til opnåelse af dette formål vil foreningen:

1: Samle alle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2: Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunde, så de får et aktivt og indholdsrigt liv.
3: Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundes behov og hundeføreres interesser.
4: Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunde, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunde.
5: Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
6: Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
7: Godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
8: Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§3 Medlem
1. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.
2. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.
3. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

§4 Kontingent
1. Kontingent og træningsgebyr fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.
2. Medlemmer, der ikke har betalt årets kontingent dagen før generalforsamling kan ikke deltage i generalforsamling, og hvis der ikke betales inden 31. januar bliver medlemmet slettet af foreningen.
3. Ingen kan deltage i træning efter 1. februar, før skyldigt kontingent og træningsgebyr for det pågældende regnskabsår er betalt.
4. Ingen kan deltage i konkurrencer før årets kontingent er betalt.
5. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.
6. Medlemmer, der tilmelder sig konkurrencer, betaler selv startgebyret forud for konkurrencens start.

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog §12, og behandler følgende sager:
1. Valg af a) Dirigent b) Protokolfører C) Stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab, jf. §10
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand eller kasserer, jf. §9
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
7. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
8. Valg af 2 revisorer, jf. §9
9. Valg af revisor suppleant, jf. §9
10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse, jf. §9
11. Valg af fanebærer og 1 fanevagt, jf. §9
12. Eventuelt
Alle vedtagelser (jf. dog §6 og §13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Der skal på generalforsamlingen føres en speciel protokol. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må indsendes til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

§6 Ændringer af vedtægter
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelser eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH`s sekretariat.

§7 Adgang til generalforsamling
Alle aktive medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§8 Varsling og afholdelse af generalforsamling
1. Generalforsamlingen skal afholdes senest d. 31. januar.
Varsling af generalforsamlingen sker med mindst 1 måneds varsel på foreningens hjemmeside og via opslag i klubben med angivelse af deadline for indsendelse af forslag.
2. Indkaldelsen, som udsendes hurtigst muligt efter deadline for indsendelsen af forslag, skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.
4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er modtaget.

§9 Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
1. Foreningen ledes af 1 formand, 1 kasserer og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
2. Formanden, kassereren og den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
3. Endvidere vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
4. For at være valgbar som formand og bestyrelsesmedlem skal en kandidat være medlem af foreningen.
5. Valg af hhv. formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer skal foregå skiftevis med 1 formand og et lige antal bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og 1 kasserer og et ulige antal bestyrelsesmedlemmer i lige år.
6. Der vælges en revisor for to år hvert år, samt en revisorsuppleant hvert år.
7. Hvis en kandidat ønsker at opstille til bestyrelsen eller et udvalg uden at være til stede ved generalforsamling kan dette lade sig gøre ved at kandidaten tilkendegiver sit kandidatur ved skriftligt tilsagn til bestyrelsen.
8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
9. Sekretæren fører generalforsamlingens og bestyrelsens forhandlingsprotokol.
10. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der til repræsentation i hundesagens interesse bevilges fri rejse + evt. diæter.
11. Til hver af de i foreningens nedsatte udvalg (trænerudvalget undtaget) vælger generalforsamlingen mindst 2 medlemmer samt suppleanter for disse, dog undtaget webansvarlig hvor der kun er mindst et medlem.
12. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning.
13. Bestyrelsen er som minimum repræsenteret med et medlem i hhv. trænerudvalget og husudvalget.
14. Udvalgene konstituerer sig selv med en formand. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der for hvert udvalg findes gældende rutinebeskrivelse/retningslinjer på skrift.

§10 Regnskab
1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
2. Bestyrelsen fører regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
3. Regnskabet skal foreligge i revideret stand inden 8 dage før den ordinære generalforsamling og skal fremlægges til godkendelse på denne. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
4. Til retsligt og juridisk at repræsentere foreningen i økonomiske dispositioner af foreningens formue over 50.000 kr. kræves godkendelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger (evt. ekstraordinære).
5. Til retsligt og juridisk at repræsentere foreningen i økonomiske dispositioner mellem 5.000 kr. og 50.000 kr. kræves dokumenteret (referat/ protokol) behandling og beslutning i bestyrelsen.
6. Formand og kasserer kan udbetale og forvalte forudgående vedtaget driftsøkonomi og. større økonomiske dispositioner jf. stk. 4 og 5. Formanden og kassereren kan til dette arbejde råde over gangbare betalingskort til klubbens driftskonto.
7. Foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§11 Konkurrencer
1. Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved klubbens egne konkurrencer og opvisning. Medlemmerne skal rette sig efter ledelsens anmodninger.
2. Afholdelse: Konkurrencer og opvisninger afholdes med bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen, eller de til formålet nedsatte udvalg, er ansvarlig for bestilling af dommere, indkøb af præmier samt uddeling af disse.
3. Deltagelse: Tilmeldinger til konkurrencer foretages af hundefører selv på DcH`s online tilmeldingssystem. Deltagelse i konkurrencer følger gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§12 Disciplinærsager
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening’s ordensudvalg.

§13 Opløsning af foreningen
1. Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundefø-rerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen.
2. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne.
3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital lokalområdet efter forudgående indstilling fra opløsende generalforsamling.
4. Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne skal kredsformanden inviteres med taleret til den 1. generalforsamling. Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage. Vedtager første generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvor kredsformanden har plads, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsam-ling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager med taleret i denne 2. generalforsamling. Som deltager med taleret i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens ordensudvalgs-medlem, selvskreven.
5. I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

§14 Træning
Bestyrelsen antager træningsledere og figuranter. I træningen kan kun deltage medlemmer med hund eller medlemmets hund ført af et medlem. Syge hunde må ikke medtages til træning.

Vedtægterne er vedtaget 31. januar 2018