Vi tilbyder  Vedtægter  Bestyrelsen  Div. udvalg  Hundekonsulent

 

DcH Koldings vedtægter:

§1

Foreningens navn er DcH Kolding. Dens hjemsted er Kolding. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.

§2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Til opnåelse af dette formål vil foreningen:

1: Samle alle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2: Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3: Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser. 

4: Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

5: Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv. 

6: Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7: Tilmelde/ godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8: Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.


§3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.


§4

Kontingent og indskud fastsættes til enhver tid af bestyrelsen såvel for aktive som passive medlemmer. Medlemmer, der ikke inden d. 05.01.XX har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler. Medlemmer, der tilmelder sig konkurrencer, betaler et i hvert tilfælde fastsat beløb, som erlægges forud for konkurrencens start.


§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog §12, og behandler følgende sager:

1. Valg af a) Dirigent b) Protokolfører C) Stemmetællere

2. Beretning

3. Kassereren aflægger revideret regnskab, jf. §10

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand eller kasserer, jf. §9

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §9

7. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, jf. §9

8. Valg af 2 revisorer, jf. §9

9. Valg af revisor suppleant, jf. §9

10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse, jf. §9

11. Valg af fanebærer og 1 fanevagt, jf. §9

12. Eventuelt

Alle vedtagelser (jf. dog §6 og §14) træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Der skal på generalforsamlingen føres en speciel protokol. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må indsendes til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. 


§6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelser eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH`s sekretariat, 


§7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. 


§8

Generalforsamlingen skal afholdes senest d. 31. januar. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet eller på KOCH`s hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er modtaget.


§9

Foreningen ledes af 1 formand, 1 kasserer og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, den øvrige bestyrelse vælges for 2 år. Afgangen skal foregå skiftevis med 1 formand og et ulige antal bestyrelsesmedlemmer eller 1 kasserer og et lige antal bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, 2 revisorer og en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der til repræsentation i hundesagens interesse bevilges fri rejse + evt. diæter. Til hver af de i foreningens nedsatte udvalg (trænerudvalget undtaget) vælger generalforsamlingen mindst 2 medlemmer samt suppleanter for disse. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsen er som minimum repræsenteret med et medlem i hhv. trænerudvalget og husudvalget. Udvalgene konstituerer sig selv med en formand. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der for hvert udvalg findes gældende rutinebeskrivelse/retningslinier på skrift.


§10

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 8 dage før den ordinære generalforsamling og skal fremlægges til godkendelse på denne. Økonomiske dispositioner, der berører foreningens formue, skal godkendes på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger. Ordinær generalforsamling skal afholdes i løbet af januar måned. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol. Foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter med dens respektive formue.


§11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisning, mod forevisning af seneste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Bestyrelsen, eller de til formålet nedsatte udvalg, er ansvarlig for bestilling af dommere, indkøb af præmier samt uddeling af disse. Tilmeldinger til konurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH`s online tilmeldingssystem., men tilmeldingen skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.


§12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening’s ordensudvalg. 


§13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH , opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital lokalområdet. Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret. Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden indenfor 14 dage. Vedtager første generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er)..


§14

Bestyrelsen antager træningsledere og figuranter. I træningen kan kun deltage medlemmer med hund eller medlemmets hund ført af et medlem. Syge hunde må ikke medtages til træning.

 

Disse lover er:

Vedtaget        d. 23 februar 1949              Revideret       d. 27. februar 1952

Revideret       d. 7. januar 1963                 Revideret       d. 7. januar 1969

Revideret       d. 11. januar 1973               Revideret       d. 17. januar 1978

Revideret       d. 22. januar 1992               Revideret       d. 13. januar 1994

Revideret       d. 12. januar 1995               Revideret       d. 16. januar 1997

Revideret       d. 15. januar 1998               Revideret       d. 17. januar 2002

Revideret       d. 22. januar 2004               Revideret       d. 23. januar 2007

Revideret       d. 23. januar 2010               Revideret       d. 25. januar 2011

 

 #top Til startsiden Tilbage      


© DcH Kolding, 05-03-2017